Chủ Nhật, 24/01/2021
Loading data...
Chào mừng quý khách ghé thăm trang thuốc KYBALINH.COM Kính chúc quý vị sức khoẻ ...
Nghiên cứu >> KINH DỊCH -PHONG THUỶ
Kinh dịch - Đạo của người quân tử64. QUẺ HỎA THỦY VỊ TẾTrên là Ly (lửa), dưới là Khảm (nước) Kí tế là qua sông rồi, cũng rồi, nhưng theo luật thiên nhiên, không có lẽ nào hết hẳn được, hết mùa này đến mùa...
Kinh dịch - Đạo của người quân tử63. QUẺ THỦY HỎA KÍ TẾTrên là Khảm (nước), dưới là ly (lửa) Quá là hơn, tài đức có chỗ nào hơn người trong một việc gì đó thì làm nên việc ấy, cho nên sau...
Kinh dịch - Đạo của người quân tử62. QUẺ LÔI SƠN TIỂU QUÁTrên là Chấn (sấm), dưới là Cấn (núi) Tin (Trung phu) mà làm ngay, không xét đều tin đó phải hay không , thì có thể mắc lầm lỗi, cho nên...
Kinh dịch - Đạo của người quân tử61. QUẺ PHONG TRẠCH TRUNG PHUTrên là Tốn (gió), dưới là Đoài (chằm) Đã định tiết chế thì người trên phải giữ đức tín để người dưới tin theo, cho nên sau quẻ Tiết tới quẻ Trung phu. Trung phu...
Kinh dịch - Đạo của người quân tử60. QUẺ THỦY TRẠCH TIẾTTrên là Khảm (nước), dưới là Đoài (chằm) Không thể để cho ly tán hoài được, tất phải chặn bắt lại, tiết chế lại, cho nên sau quẻ Hoán tới quẻ Tiết. Thoán từ: 節: 亨.苦節不可貞....
Kinh dịch - Đạo của người quân tử59. QUẺ PHONG THỦY HOÁNTrên là Tốn (gió), dưới là Khảm (nước) Hoà vui đến cực điểm rồi thì sẽ ly tán, vì vậy sau quẻ đoài đến quẻ Hoán. Hoán là lìa, tan tác....
Kinh dịch - Đạo của người quân tử58. QUẺ THUẦN ĐOÀITrên dưới đều là Đoài (chằm, hòa duyệt) Tốn có nghĩa là nhập vào, hễ nhập được vào lòng nhau, hiểu lòng nhau, thì mới ưa nhau mà hoà duyệt, vui...
Trang
trong tổng số :  Trang